STATUT

FUNDACJA DOBRA W TORUNIU


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Wyjaśnienie pojęć używanych w treści statutu


Ilekroć w treści niniejszego statutu używane będą wymienione terminy, należy przez nie rozumieć:

1/ Fundacja – Fundację Dobra, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000379963;
2/ Fundator – Mariusz Stanisław Trela adwokat, wpisany w ewidencji podatkowej pod numerem NIP: 956-151-87 – 62;
3/ Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Fundacji Dobra w Toruniu;
4/ Likwidator – osobę powołaną na podstawie Statutu do przeprowadzenia likwidacji Fundacji;
5/ Prezes Fundacji – jednoosobowego członka zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą;
6/ Statut– statut Fundacji Dobra.

§ 3


1.      Fundacja została ustanowiona aktem fundatora Mariusza Trela, złożonym przed Notariuszem w osobie Zbigniewa Malesza, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 24/14 (akt notarialny z dnia 14 stycznia 2011 roku o numerze repertorium A nr 47/2011).
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Dobra.
4. Fundacja może używać w obrocie międzynarodowym nazwy przetłumaczonej na język obcy.
5. Siedzibą Fundacji jest Toruń.
6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
7.  1. Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki terenowe w kraju i za granicą na    podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
7. 2.  Utworzenie oddziału bądź innej jednostki terenowej nie wymaga zmiany Statutu.
8.  1. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w   fundacjach na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
8. 2.  Uchwała podjęta w tym przedmiocie nie wymaga zmiany Statutu.
9. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień Statutu.
10. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister sprawiedliwości.
11. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
12. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.


§ 4


 1. Działalność Fundacji służy osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, ale posiadającym podmiotowość prawną, w szczególności przedsiębiorcom, a także osobom i instytucjom wspierającym działalność statutową Fundacji.
2. Fundacja nie uczestniczy w działalności politycznej ani w innego rodzaju działalności, mogącej prowadzić do dyskryminacji osób czy grup społecznych ze względu na narodowość, wyznanie, płeć, orientację seksualną czy przekonania polityczne.
3.1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, ale posiadającym podmiotowość prawną, wspierającym rozwój przedsiębiorczości, mediacji, sądownictwa polubownego oraz  zasłużonym dla Fundacji.
3. 2. Decyzje w sprawach określonych w punkcie poprzedzającym należą do kompetencji        Rady Nadzorczej.
4. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym ustalonym uchwałą Rady Nadzorczą.
5Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować oraz wspierać działalność innych osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale posiadających podmiotowość prawną, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Rozdział 2
Cele Fundacji i sposoby ich urzeczywistniania

§ 1


1. Celem Fundacji urzeczywistnianym w ramach Departamentu Edukacji jest:
1/ wsparcie społeczeństwa w zakresie edukacji prawnej,
2/ edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawnych reguł funkcjonowania
społeczeństwa,
3/ upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
4/ edukacja grup społecznych i zawodowych, mająca na celu kształtowanie postaw akceptowanych przez społeczeństwo i przekazywanie wartości, umiejętności i wiedzy niezbędnej dla poprawienia jakości życia,
5/ wspieranie działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości i uczciwego obrotu
gospodarczego,
6/ integrowanie środowisk biznesowych i zawodowych wokół projektów edukacyjnych oraz służących rozwiązywaniu problemów w działalności gospodarczej i zawodowej,
7/ urzeczywistnianie postulatu osiągania satysfakcji w działalności gospodarczej i
profesjonalnej,
8/ promowanie dobrych praktyk prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej,
9/ tworzenie i wdrażanie modeli efektywnej organizacji przedsiębiorstwa,
10/ wspieranie osób przygotowujących się do prowadzenia działalności gospodarczej oraz
innych grup zawodowych.

2. Celem Fundacji urzeczywistnianym w ramach Departamentu Mediacji jest:
1/ promowanie pozasądowych form rozwiązywania konfliktów (ADR), w      szczególności instytucji mediacji;
2/ resocjalizacja, ochrona interesu społecznego, własnego interesu indywidualnego,
wolności i praw człowieka,
3/ propagowanie postaw właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego poprzez prezentowanie wariantów rozwiązań konfliktów drogą ugodową, osiąganą przez ich uczestników podczas  mediacji,
4/ upowszechnianie i wdrażanie idei komunikacji bez przemocy, dialogu i współpracy
jako podstawy budowania relacji międzyludzkich,
5/ przygotowywanie osób do pełnienia roli mediatora oraz organizowanie form doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji;
6/ pomoc w osiągnięciu porozumienia osobom i podmiotom będącym w sytuacji
konfliktowej i umożliwienie im przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o zdarzeniach   
będących źródłem konfliktu,
7/ podnoszenie kwalifikacji mediatorów, psychologów, organizacji społecznych,
zawodowych, osób fizycznych, osób prawnych, organizacji społecznych, instytucji państwowych i innych uczestniczących w sporach oraz sytuacjach konfliktowych w uzyskaniu trwałego porozumienia,
8/ podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie alternatywnych metod
rozwiązywania sporów,
h/  pogłębianie wiedzy, szkolenie kadry oraz zdobywanie uprawnień wymaganych
przepisami prawa i tworzenie warunków dających rękojmię należytego wykonywania zadań i obowiązków przez Fundację, na potrzeby prowadzonej przez nią działalności statutowej.

3. Celem Fundacji urzeczywistnianym w ramach Sądu Arbitrażowego (Polubownego) jest:
1/ wsparcie Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie rozwiązywania konfliktów regulowanych prawem,
2/ kształtowanie i przekazywanie postaw, wartości, umiejętności i wiedzy niezbędnej dla
pozasądowego rozwiązywania konfliktów,
3/ budowanie rzetelnej i prawidłowej współpracy między przedsiębiorcami,
4/ umacnianie szacunku obywateli wobec norm prawnych oraz kształtowanie właściwych postaw obywatelskich w zakresie poszanowania prawa i instytucji publicznych;
5/ czuwanie nad należytym stosowaniem przepisów prawa.


§ 2


Fundacja realizuje swoje cele w ramach:
1. Departamentu Edukacji poprzez:
1/organizację szkoleń, kursów, warsztatów edukacyjnych, konferencji, forum, kongresów, debat, edukacyjnych imprez integracyjnych,
2/ opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych, tworzonych samodzielnie oraz podejmowanych w partnerstwie,
3/ wydawanie czasopism oraz publikacji, również w wersji audio, video oraz w formie elektronicznej,
4/ organizowanie form współzawodnictwa w pogłębianiu wiedzy niezbędnej do satysfakcjonującego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kształceniu umiejętności jej stosowania,
5/ świadczenie usług na rzecz podmiotów wspieranych przez Fundację, w szczególności w zakresie doradztwa ekonomicznego, obsługi prawnej, obsługi księgowej, usług marketingowych i reklamowych,
6/ organizowanie oraz udział w finansowaniu akcji mających promować świadomość prawną obywateli, w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji,
7/ upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji za pośrednictwem internetu oraz innych środków masowego przekazu, w szczególności w formie: w audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw,
8/ tworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.
9/ współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi podmiotowość prawną, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, celem upowszechniania i efektywnego wdrażania modeli działań prawnych, objętych celami statutowymi Fundacji.
2. Departamentu Mediacji poprzez:
1/ prowadzenie mediacji gospodarczych, cywilnych, pracowniczych, rodzinnych, karnych, w sprawach nieletnich, mediacji międzynarodowych, w sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody na podstawie zawartych w tym celu przez strony umów o mediację, a także skierowanych do mediacji  na podstawie postanowienia  sądu oraz aktów uprawnionych organów administracji publicznej,
2/ opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych, tworzonych samodzielnie oraz podejmowanych w partnerstwie, adresowanych do różnych grup społecznych, organizacji, instytucji zainteresowanych mediacją,
3/ organizację szkoleń, kursów, warsztatów edukacyjnych, konferencji, forum, debat, edukacyjnych imprez integracyjnych, celem podnoszenia kwalifikacji mediatorów i świadomości osób pozostających w sporze,
4/ tworzenie platformy wymiany informacji dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów, z użyciem środków komunikowania się na odległość;
5/ współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi podmiotowość prawną, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz organami administracji publicznej, celem upowszechniania i efektywnego wdrażania modelu działań prawnych, objętych zadaniami departamentu,
6/ umożliwienie przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie,
7/ doradztwo prawne, rodzinne, psychologiczne,
8/ poszukiwanie optymalnych rozwiązań zaistniałych problemów,
9/ zdobywanie koniecznych wpisów oraz dokumentów, celem prowadzenia działań objętych zakresem departamentu, dla rzetelnego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowań mediacyjnych,
3. Sądu Arbitrażowego poprzez prowadzenie postępowań polubownych w sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody sądowej.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna Fundacji

§1


1. Struktura organizacyjna Fundacji obejmuje trzy departamenty, w ramach których Fundacja realizuje swoje cele:
1/ Departament Edukacji,
2/ Departament Mediacji,
3/ Sąd Arbitrażowy (Polubowny).
2. Celem utworzenia Departamentów jest usprawnienie pracy Fundacji, przejrzystość prowadzonych przez nią działań oraz urzeczywistnianie celów jej działalności statutowej.
3. Do koordynacji pracy Rada Nadzorcza może powołać dyrektora departamentu.
4. Dyrektor departamentu pełni swoje obowiązki nieodpłatnie.
5. Do zadań dyrektora departamentu należy:
1/ bieżąca koordynacja pracy departamentu,
2/ ustalanie regulaminu działania Departamentu,
3/ ustalanie zasad współpracy oraz regulaminu wynagradzania osób świadczących swoje usługi w ramach Departamentu,
4/ czuwanie nad przestrzeganiem porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby świadczące swoje usługi w ramach departamentu,
5/ obsługa organizacyjna departamentu,
6/ dbanie o rzetelność i realizację celów statutowych Fundacji w ramach departamentu,
7/ działania  promocyjne, reklamowe,
8/ nadzór nad wolontariuszami świadczącymi usługi na rzecz departamentu,
6. Rada Nadzorcza zatwierdza akty określające wewnętrzną organizację i sposób działania departamentu. 

Rozdział 4
Organy Fundacji

§ 1


1. Organy Fundacji stanowią:
a/ Rada Nadzorcza,
b/ Zarząd.

§ 2
Rada Nadzorcza


 1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, składającym się z Fundatora i dwóch członków przez niego powołanych.
2.  Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu.
3. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie.

§ 3


1. Rada Nadzorcza sprawuje władzę prawodawczą i nadzorczą, jest organem
opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji a nadto udzielanie Zarządowi skwitowania,
2/ określanie celów Fundacji oraz sposobów ich urzeczywistniania,
3/ tworzenie oraz zmiana statutu Fundacji,
4/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Zarząd,
5/ zatwierdzanie rocznego planu działalności Fundacji przygotowanego przez Zarząd,
6/ ustalanie wysokości wynagrodzenia prezesa Fundacji i pracowników Fundacji,
7/ ustalanie odznaczeń, orderów i tytułów honorowych przyznawanych osobom wspierającym działalność Fundacji oraz objętych jej działaniami, jak też zasad ich przyznawania,
8/ kontrola i ocena pracy Zarządu,
9/ tworzenie oddziałów Fundacji oraz innych jednostek terenowych, jak też powoływanie i odwoływanie ich dyrektorów,
10/ wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Zarząd majątkiem Fundacji bądź zaciąganie zobowiązań przenoszących kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł; czynności prawne podjęte przez Zarząd bez zgody Rady Nadzorczej są nieważne.
3. W celu urzeczywistnienia funkcji nadzorczej Rada Nadzorcza w szczególności jest uprawniona do:
a/ żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,
b/ żądania od Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 4


 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zwoływane w miarę potrzeby.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Fundatora lub na wniosek Prezesa Fundacji.
3. Posiedzenia prowadzi Fundator lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu,  poczty elektronicznej, telefonicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez osobistego kontaktu jej członków, z użyciem urządzeń technicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
5. 2. Za miejsce posiedzenia odbytego w taki sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
5. 3. Protokół z posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestników posiedzenia. 
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym Zarząd lub inne zaproszone przez nią osoby.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykła większością głosów, przy czym decyduje głos Fundatora.
8. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
8. 2. Protokoły z posiedzeń należy doręczyć każdorazowo Zarządowi.
9. Do ważności uchwały konieczne jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego.

§ 5


1.1. W wypadku śmierci Fundatora lub trwałej przeszkody w wykonywaniu zadań statutowych, Zarząd przejmuje jego kompetencje i powołuje członka Rady Nadzorczej w jego miejsce.
1. 2. W wypadku określonym w punkcie poprzedzającym powołany w skład Rady nadzorczej nowy członek nie ma kompetencji Fundatora, a Rada podejmuje uchwały większością głosów.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza dokonuje stosownych zmian Statutu, które wymagają akceptacji Prezesa Fundacji.

§ 6
Zarząd


1.1. Zarząd jest jednoosobowy.
1. 2. Zarząd jest sprawowany przez Prezesa Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1/ kierowanie działalnością Fundacji, reprezentowanie jej w sądzie i poza sądem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej,
2/ zarządzanie majątkiem i sprawami Fundacji z poszanowaniem reguł efektywnej i racjonalnej gospodarki,
3/  wykonywanie zadań kierownika zakładu pracy w myśl stosownych przepisów prawa,
z tym zastrzeżeniem, że zatrudnienie i zwolnienie pracownika wymaga zgody Rady Nadzorczej,
4/ przygotowanie propozycji dotyczących celów Fundacji oraz sposobów ich      urzeczywistniania, a także rocznego planu działalności Fundacji, przy czym czynności tych Zarząd  dokonuje niezwłocznie po zakończeniu roku obrotowego, a nadto w innych terminach na żądanie Rady Nadzorczej,
5/  przedstawianie Rady Nadzorczej rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Fundacji; czynności tych Zarząd dokonuje niezwłocznie po zakończeniu roku obrotowego, a nadto w innych terminach na żądanie Rady Nadzorczej,
6/    przyznawanie odznaczeń, orderów i tytułów honorowych osobom wspierającym działalność Fundacji oraz objętych jej działaniami, a także decydowanie w sprawie pozbawienia prawa ich używania zgodnie, z zasadami ustalonymi przez Radę Nadzorczą.

Rozdział 5
Majątek Fundacji

§ 1


1. Majątek Fundacji służy w całości urzeczywistnianiu jej celów statutowych oraz
pokrywaniu kosztów jej bieżącej działalności.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 ( dwadzieścia tysięcy) zł przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
3. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, składniki majątkowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania, pochodzące w szczególności z:
a/ darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej,
b/ subwencji i dotacji osób prawnych,
c/ wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, udziałów, lokat
kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
d/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
e/ dochodów ze zbiórek, aukcji internetowych i imprez publicznych,
f/ nawiązek zasądzanych na cel społeczny przez sądy,
g/ czynności odpłatnych podjętych w ramach realizacji jej celów statutowych.

§ 2


Majątkiem Fundacji dysponuje Zarząd z uwzględnieniem kompetencji zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej.

§ 3


Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być przeznaczone na urzeczywistnienie wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 4


 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie ma prawa:
1/ udzielać pożyczek Fundatorowi lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2/ przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 6
Likwidacja Fundacji

§ 1


1. Likwidację Fundacji zarządza Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu, w szczególności w wypadku braku majątku pozwalającego na kontynuowanie jej działalności.
2.  Rada Nadzorcza powołuje likwidatora, określa jego wynagrodzenie oraz czas trwania
likwidacji.
3. Likwidator nie może bez zgody Rady Nadzorczej zaciągać nowych zobowiązań, jak też kontynuować dotychczasowej działalności Fundacji.
4. Likwidator złoży Radzie Nadzorczej sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym.
5. Likwidator złoży w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie Fundacji z rejestru sadowego po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą sprawozdań likwidacyjnych.
6. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Likwidator przekaże fundacji lub stowarzyszeniu wskazanemu przez Radę Nadzorczą, których działalność jest zbliżona do statutowej działalności Fundacji.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 1


 Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w punkcie dziesiątym paragrafu drugiego rozdziału pierwszego Statutu roczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 2


Statut wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2015 r.


                                                                                    Toruń, dnia 6 sierpnia 2015 r.

                                                                                   Mariusz Stanisław Trela